Cơ sở lập dự toán mới nhất 2021

tháng 10 22, 2021

Cơ sở lập dự toán mới nhất 2021, cơ sở lập dự toán xây dựng mới nhất 2021, cập nhật thường xuyên, ngày cập nhật gần nhất 24/10/2021

Cơ sở lập dự toán theo thông tư 12/2021/tt-bxd ngày 31/8/2021

Căn cứ thiết kế - dự toán ................ do Công ty ....................................lập.

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc ban hành Bộ Đơn giá xây dựng công trình năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 3498/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Về việc công bố giá cước vận chuyển hàng hóa cho công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ các thông tư văn bản hiện hành.

Căn cứ thông báo giá vật liệu tháng ....../.......

Cơ sở lập dự toán mới nhất 2021